Potpourri wet nr. 5: geen basi...

Potpourri wet nr. 5: geen basisrecht op verzet meer

Indien u betrokken bent in een zaak voor de rechtbank en niet verschijnt op de dag waarop uw zaak is vastgesteld, noch op deze zitting een advocaat laat verschijnen om uw belangen te vertegenwoordigen, kan de verschijnende tegenpartij in principe een verstekvonnis tegen u vorderen.

Dit wil zeggen dat de rechter een vonnis zal maken zonder naar uw kant van het verhaal te kunnen luisteren, aangezien u op de zitting niet aanwezig was.

Indien men wil opkomen tegen een dusdanig verstekvonnis, moest men vroeger niet onmiddellijk in hoger beroep gaan. Men kon immers ook verzet aantekenen. Hierdoor verscheen dezelfde zaak nog eens voor dezelfde rechter en deed deze een nieuwe beoordeling van deze zaak. Tegen dit tweede vonnis kon men dan nog eens in hoger beroep gaan.

Tot nu toe bepaalde de wetgeving in artikel 1047 van het Gerechtelijk Wetboek:

Tegen ieder verstekvonnis kan verzet worden gedaan, onverminderd de bij de wet bepaalde uitzonderingen.”

De nieuwe wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (de Potpourri V wet) verandert deze bepaling als volgt:

Tegen ieder verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen kan verzet worden gedaan, onverminderd de bij de wet bepaalde uitzonderingen.”

Voordien kon men dus in eerste aanleg kiezen of men in hoger beroep ging of verzet aantekende tegen het verstekvonnis. Sinds de nieuwe wet heb je geen keuze meer. Indien je hoger beroep kan aantekenen, kan je niet meer in verzet gaan.

De verdedigingsmogelijkheden van een afwezige partij worden dus sterk ingeperkt.

Deze nieuwe bepaling is op 3 augustus 2017 in werking getreden.

Kan of wil je niet op de zitting aanwezig zijn? Laat de kans toch niet schieten om je standpunt te verdedigen. Contacteer het kantoor en laat je vertegenwoordigen door één van onze advocaten.