Raad van State vernietigt het ...

Raad van State vernietigt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

Op 20 maart 2018 besloot de tiende kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers” te vernietigen.

Hiermee volgt ze het advies dat het Auditoraat bij de Raad eerder afleverde.

De Raad weerhoudt twee van de middelen die de verzoekende partijen opwierpen. In het derde middel wordt de plannende overheid verweten niet voldoende rekening te hebben gehouden met de effecten van het reeds voltooide GRUP uit 2009, waarbij het bedrijf reeds toelating bekwam om een uitbreiding door te voeren.  De zone die in het vorige GRUP werd aangeduid als natuurherstelgebied, kreeg in het bestreden GRUP immers de bestemming “bedrijfszone”. De effecten van deze wijziging waren door de plannende overheid niet afdoende (of passend, cfr. de bewoordingen uit art. 36ter van het natuurdecreet) beoordeeld, althans volgens de Raad.

Het Vlaams Gewest poogde de actuele biologische waarde van de uitbreidingszones in vraag te stellen, om zo te besluiten dat haar beoordeling van de cumulatieve milieueffecten wel degelijk op passende wijze geschiedde. Dit verweer vond echter geen gehoor bij de Raad. Ze merkt op dat het Vlaams Gewest zelf de biologische waarde van de zones waarin het bedrijf wenste uit te breiden heeft vastgesteld, door deze zones als Europees habitatrichtlijngebied aan te melden.

In het vierde middel stelde het Vlaamse Gewest dat  het negatieve effect op de beschermde diersoorten van de herbestemming van natuurgebied naar bedrijfszone kon worden opgevangen in het resterend natuurgebied nieuw leefgebied voor deze diersoorten te creëren. De Raad van State merkt op dat deze werkwijze niet strookt met de rechtspraak van het Hof van Justitie, die deze soort maatregelen aanduidt als louter compenserend, waardoor ze niet in de passende beoordeling van de milieueffecten van het plan mogen worden opgenomen.

De vernietiging van het GRUP zorgt ervoor dat de bestemming van de “zone C” waar het bedrijf haar uitbreiding wenste te realiseren, planologisch opnieuw wijzigt naar natuurgebied. De bevoegde rechtscolleges zullen zich nu moeten uitspreken over de verenigbaarheid van de afgeleverde bouw- en milieuvergunningen met deze planologische bestemming.

Deze zaak wordt door ons kantoor behartigd.