Raad van State vernietigt mili...

Raad van State vernietigt milieuvergunning aannemersbedrijf Grimbergen – stedenbouwkundige verenigbaarheid

Bij arrest van 13 juni 2019 met rolnummer 221414/VII-39.910 vernietigde de Raad van State op verzoek van cliënten van ons kantoor de milieuvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant van 30 april 2015.

Er was door de Auditeur een andersluidend advies gegeven.

Het betrokken aannemersbedrijf had een vergunning aangevraagd in Grimbergen voor de opslag van steenpuin, betonpuin en uitgegraven grond, opslag van gevaarlijke afvalstoffen, garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats, een inrichting voor het behandelen van gassen, stookolietank en het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal.

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied, het bijzonder plan van aanleg “Verbrande Brug” vermeldt de bestemming “wonen en werken”.

De Raad van State stelt dat een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening in het besluit van de Deputatie moet opgenomen worden.

De afdoende stedenbouwkundige toetsing van de milieuvergunningsaanvraag moet worden onderscheiden van de beoordeling van de vergunningsaanvraag uit milieuhygiënisch oogpunt.

Conform art. 2 en 3 van de motiveringswet moet de motivering afdoende zijn.

De Raad vernietigt het Besluit omdat het zich ertoe beperkt de voorschriften te beschrijven zonder een beoordeling te maken. De loutere verwijzing naar de stedenbouwkundige vergunning kan dit gebrek niet goedmaken.

Het verwijzen naar de bespreking van de bezwaren door het College van Burgemeester en Schepenen is niet dienstig.

In casu klemt het gebrek aan motivering te meer daar de verzoekende partijen voorafgaand uitdrukkelijk op deze stedenbouwkundige toets en de onverenigbaarheid van de vergunning met de bestemming van het BPA hebben gewezen. Aldus wordt de milieuvergunning vernietigd door de Raad van State.

Indien u vragen heeft over milieuvergunningen of omgevingsvergunningen kan u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.