Raad van State vernietigt vers...

Raad van State vernietigt versoepelde voorwaarden Luchthaven Oostende

De uitbater van de luchthaven van Oostende beschikt over een milieuvergunning waarin toelating wordt verleend nachtelijke vluchten te laten plaatsvinden, indien deze vluchten een bepaald geluidsniveau (QC 12) niet overschrijden. Op 25 augustus 2015 werd een versoepeling van dit geluidsniveau aangevraagd aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, teneinde een aantal nachtelijke vluchten van een hoger geluidsniveau (QC 37) te mogen organiseren.

De vergunningsaanvraag werd door de omliggende bewoners niet positief onthaald. Tijdens het openbaar onderzoek georganiseerd door de deputatie werd 1137 bezwaarschriften ingediend. De aanvraag werd partieel ingewilligd, waardoor de uitbater toelating bekwam om 12 nachtvluchten te laten plaatsvinden aan een geluidsniveau van QC 26 tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2012 zou de provincie 45 nachtvluchten per kwartaal toelaten.

VZW Wiloo, bijgestaan door ons kantoor, achtte voormelde versoepeling van de basisvergunning moeilijk verenigbaar met de belangen van de omgeving, en verzochten in bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw om de gevraagde versoepeling in tweede administratieve aanleg te weigeren.

Ondanks negatieve adviezen over de gevraagde versoepeling verleend door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de afdeling Milieuvergunningen, besloot de Minister de gevraagde versoepeling alsnog te vergunnen. Aangezien VZW Wiloo een aantal onverenigbaarheden las in de motivering bij de toelating, besloot deze de vernietiging te vorderen bij de Raad van State

Bij arrest van 8 november 2011 volgde de VIIe kamer van de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State de argumentatie van VZW Wiloo en besloot de versoepeling zoals vergund door de Minister, te vernietigen. De Raad stelt dat de beslissing niet afdoende motiveert waarom van de verleende adviezen wordt afgeweken, waardoor een nieuwe behandeling van het administratief beroep van de VZW zich opdringt.

De Vlaamse administratie dient zich nu opnieuw uit te spreken over de aanvraag tot versoepeling van de exploitatievoorwaarden van de luchthaven.

Het vermelde arrest vindt u hier

Indien u vragen hebt over omgevingsvergunningen, neem dan zeker contact op met ons kantoor voor een advies op maat.