Raad van State vernietigt sted...

Raad van State vernietigt stedenbouwkundige vergunning – belang

Bij arrest dd. 1 oktober 2010 met nummer 207801 vernietigt de Raad van State de stedenbouwkundige vergunning die door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Nijlen werd verleend op datum van 24 september 2007.

De Raad van State oordeelt met betrekking tot het belang dat de verzoekende partij in de onmiddellijke omgeving van het betrokken Tuin & Landbouwcenter woont.

De bestaande gebouwen zullen worden uitgebreid met een constructie van ruim 2.500 m².

Het aanleggen van een groen scherm heeft niet tot gevolg dat het belang teniet gaat.

De in het verleden reeds verleende vergunningen en machtigingen kunnen niet tot gevolg hebben dat de verzoekende partij later verleende vergunningen niet meer kan betwisten.

Evenmin is het noodzakelijk dat de verzoeker een vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging bij de Raad van State inleidt om zijn belang bij een relatieberoep te behouden.

Het belang van de verzoekende partij wordt aldus aanvaard.