Raad van State vernietigt sted...

Raad van State vernietigt stedenbouwkundige vergunning Gemeente Nijlen Tuin & Landbouwcenter

Bij arrest dd. 1 oktober 2010 met nummer 207801 vernietigt de Raad van State de stedenbouwkundige vergunning die door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Nijlen werd verleend op datum van 24 september 2007.

In deze vergunning werd toelating verleend voor het uitbreiden en verbouwen van een Tuin & Landbouwcenter voor een oppervlakte van 2.500 m².

De Raad van State argumenteert dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat bij arrest van 17 november 2009 het bijzonder plan van aanleg “Katerstraat” werd vernietigd.

Dit BPA vormde de rechtsgrond voor stedenbouwkundige vergunning zodat ook deze vergunning dient te worden vernietigd.