Raad voor Vergunningsbetwistin...

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt voor 4e maal besluit van deputatie Vlaams Brabant voor verkavelingsvergunning aan Extensa voor een perceel grond met 64 kavels gelegen te Heverlee, Parkveld

Bij arrest van 17 december 2020 diende de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de vierde keer te oordelen over een besluit van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. Voor de vierde keer oordeelde de Raad dat het besluit onwettig was.

De verkavelingsvergunning was gebaseerd op een gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 dat in het eerste middel van ons kantoor als onwettig werd bestempeld.

In dit middel werpen wij op dat dit gemeenteraadsbesluit onwettig is, onder meer omdat dit verwijst naar het (reeds vernietigde) RUP, omdat het besluit steunt op de verkavelingsaanvraag en geen of onvoldoende rekening houdt met de problematiek van overstroming.

We hebben opgeworpen dat uit de tekst van het besluit niet blijkt dat het gaat over het tracé van de wegenis noch over de uitrusting van de weg, maar enkel over de grondafstand.

Na een lang onderzoek bevestigt de Raad dat het eerste middel gegrond is, dat het gemeenteraadsbesluit onwettig is en aldus ook het besluit van de deputatie. Het is immers zo dat er geen vergunning kan worden verleend zonder een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over die wegenis en de uitrusting van de weg.

In het betrokken gemeenteraadsbesluit wordt er alleen goedkeuring verleend aan de gratis grondafstand.

Bovendien werd het gemeenteraadsbesluit genomen op 28 september 2009 terwijl het openbaar onderzoek veel later werd uitgevoerd. In het gemeenteraadsbesluit kon dan ook onmogelijk rekening worden gehouden met de bezwaren tijdens het openbaar onderzoek…

Aldus besliste de raad tot vernietiging van het besluit van de deputatie…

U kan het arrest hier lezen: Arrest

Indien u hierover meer vragen heeft, aarzel niet ons kantoor te contacteren voor bijstand in dergelijke procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.