Raad voor Vergunningsbetwistin...

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt opnieuw vergunning Deputatie

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een nieuwbouwproject, moet aan de voorwaarden van de geldende gewestplannen en de ruimtelijke uitvoeringsplannen voldaan zijn. Daarnaast moet ook de correcte procedure gevolgd worden. Zo niet, kan een vergunning nietigheden bevatten die succesvol aanvechtbaar zijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Recent nog vernietigde de Raad voor vergunningsbetwistingen een vergunning voor het bouwen van drie eengezinswoningen op twee percelen. Er zou eerst gebouwd worden en pas na de verkoop zouden de percelen in drie worden opgesplitst. Echter deze manier van werken voldoet niet aan de voorwaarden uit het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan konden daar slechts eengezinswoningen met tuin gebouwd worden. Hiervan kon in voorliggende casus geen sprake zijn omdat er uitdrukkelijk gesteld werd dat het perceel pas zal worden gesplitst volgens de grenzen getekend op het inplantingsplan nadat alle woningen zijn opgericht en bij de verkoop van de eerste woning. De drie woningen worden dus opgericht op een gezamenlijk perceel en niet op een eigen perceel. Een voorafgaande verkaveling was dus noodzakelijk om aan de gestelde eisen van het RUP tegemoet te komen.

Daarnaast sloop er in de procedure een fout, er werd geen openbaar onderzoek gevoerd. Dit omdat de vereenvoudigde procedure in de plaats van de gewone procedure werd gevolgd. Er liep een gemeenteweg (buurtweg) door het perceel, zonder voorafgaande opheffing door de gemeenteraad die hierover de beslissingsbevoegdheid heeft. Dit raakte de openbare orde omdat de bevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen en de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid in gedrang kwam. Omdat dit bestaan van de buurtweg niet voldoende werd onderzocht noch een voorafgaande opheffing van de weg plaatsvond, was ten onrechte de vereenvoudigde procedure gebruikt.

Aangezien er twee fouten in de vergunning waren geslopen, een inhoudelijk en een procedureel aspect, vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning. Op basis van een van beide gronden had de vergunning ook vernietigd kunnen worden.

Indien u zelf vragen heeft over de geldigheid van een omgevingsvergunning, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.