Rechtsmiddelen van een student...

Rechtsmiddelen van een student tegen een beslissing van een onderwijsinstelling

Als student heb je verscheidene mogelijkheden om een studievoortgangsbeslissing van de school waar je ingeschreven bent, te betwisten. Onder studievoortgangsbeslissing wordt begrepen: tuchtbeslissingen en examenbeslissingen.

Vooreerst is het als student zowel van een lagere school, als van een middelbare school, als van een hogeschool of universiteit, belangrijk om tijdig te reageren tegen een studievoortgangsbeslissing waarmee je niet akkoord gaat.

In vele gevallen is het mogelijk om een examen- of tuchtbeslissing eerst te betwisten door middel van een intern beroep bij de school zelf.

Elke school heeft een reglement waarin beschreven staat of en hoe je tegen een beslissing in het verweer kan gaan. Hier is steeds een korte beroepstermijn aan gekoppeld waardoor je snel dient te reageren.

Indien na de behandeling van het intern beroep, je nog steeds niet akkoord gaat met de beslissing, zijn er diverse opties om bij een onafhankelijke instantie beroep in te stellen.

Sinds 1 januari 2005 bestaat er een specifiek administratiefrechtelijk college, met name de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Indien de betwisting betrekking heeft op een beslissing van een hogeschool of een universiteit, is het deze Raad die bevoegd is om de betwisting te beslechten.

Voor elke andere onderwijsinstellingen is de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen niet bevoegd.

Indien de beslissing een tuchtmaatregel betreft genomen door een vrije onderwijsinstelling opgericht op privé-initiatief, is de gewone burgerlijke rechtbank uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de betwisting.

In bepaalde gevallen is de bevoegde rechtbank de Raad van State. Dit is het geval indien het gaat om een onderwijsinstelling waarvan de werking en de subsidiëring door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en de onderwijsinstelling beslissingen kan nemen die derden verbinden (cfr. Raad van State nr. 219.356 d.d. 15 mei 2012). Een voorbeeld hiervan is de beslissing of een student al dan niet geslaagd is voor een studiejaar (cfr. Raad van State nr. 125.239 d.d. 7 november 2003). De onderwijsinstelling dient dan te worden beschouwd als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 RvS-wet.