Rechtsmiddelen voor de niet-ge...

Rechtsmiddelen voor de niet-geselecteerde kandidaten bij overheidsopdrachten

U dingt als bedrijf mee naar een overheidsopdracht en u wordt ten onrechte niet geselecteerd. Kan u tegen de beslissing van de overheid in kwestie iets ondernemen?

Klassiek gezien kan u een vordering tot schadevergoeding instellen bij de burgerlijke rechter.

Daarnaast is er een beroep tot nietigverklaring mogelijk bij de Raad van State.

Maar er is ook een spoedprocedure mogelijk: overeenkomstig artikel 21 bis van de wet op de overheidsopdrachten moeten de aanbestedende overheden immers een wachtperiode in acht nemen voor het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, ten minste voor wat de overheidsopdrachten betreft die de Europese drempelbedragen voor bekendmaking bereiken.

Tijdens die periode moet de aanbestedende overheid de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte brengen ofwel dat zij werden geweerd, ofwel dat hun offerte niet de interessantste was.

Daarbij wordt aan de niet-geselecteerde kandidaten de mogelijkheid gelaten om binnen een bepaalde termijn (minimaal tien dagen) deze beslissing aan te vechten, dus nog vooraleer de overeenkomst wordt afgesloten. Dit kan m.n. bij de Raad van State gebeuren door middel van een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (of bij de gewone rechter in kort geding in specifieke gevallen).