Registratie van de huurovereen...

Registratie van de huurovereenkomst in het kader van de Woninghuurwet

Sinds 1 januari 2007 dient de verhuurder van een goed dat bestemd is voor bewoning van een gezin of van één persoon de huurovereenkomst te laten registreren.

De Woninghuurwet is hieromtrent erg duidelijk en stelt in artikel 5bis:

‘De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder. De kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste…’

Meer bepaald is de verhuurder verplicht om binnen twee maanden na ondertekening het huurcontract te laten registreren.

Let wel: het gaat hierbij enkel en alleen om schriftelijke negenjarige contracten.

De sanctie wegens het niet tijdig registreren van de huurovereenkomst is bijzonder zwaar: de huurder kan het goed verlaten zonder enige opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn (artikel 3§5 Woninghuurwet).

Praktisch:

Het huurcontract moet geregistreerd worden op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed gelegen is.

De registratie van een huurcontract van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning van een gezin of van één persoon, is sinds 1 januari 2007 kosteloos.