Regularisatie gezinnen met kin...

Regularisatie gezinnen met kinderen mogelijk

Zoals in de media vandaag aangekondigd maakt Minister van migratie Annemie Turtelboom de tijdelijke regularisatie van gezinnen met kinderen mogelijk.

De Orde van Vlaamse Balies nam contact op met het ministerie van migratie en asiel omtrent de preciese voorwaarden die worden opgelegd om in aanmerking te komen.

De minister voegt blijkbaar een 7de criterium toe aan de lijst prangende humanitaire situaties waardoor een verblijfsvergunning kan bekomen worden. Het betreft hier families met schoolgaande kinderen met een afgesloten of hangende asielprocedure. Ze moeten voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden:

  1. Een ononderbroken verblijf van ten minste vijf jaar in België.
  2. Een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 juni 2007, datum waarop de nieuwe asielprocedure begon en waarvan het onderzoek ten minste één jaar heeft geduurd.
  3. Schoolgaande kinderen hebben die minstens sedert 1 september 2007 school lopen.

Het verzoek tot regularisatie wordt ingediend door middel van een verzoekschrift 9bis Vreemd. Wet. Er is geen termijn bepaald waarbinnen dit verzoek moet ingediend worden. Wie al een verzoekschrift op basis van artikel 9§3 oude wet of artikel 9bis nieuwe wet heeft ingediend en daar nog geen antwoord op kreeg, moet geen nieuw verzoek indienen.

Wie geregulariseerd wordt krijgt het recht om 1 jaar legaal in het land te blijven. Ze kunnen dan werk zoeken en hun dossier in orde brengen. Ze moeten wel zelf in hun onderhoud voorzien. Het gaat volgens de minister om een aanzienlijk aantal families.

Alle andere criteria uit de rondzendbrief van ex-minister Dewael blijven van kracht.
U kan de volledige instructie nalezen via deze link op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken

Het akkoord omtrent de regularisatie is er nog niet en zal er blijkbaar ook niet meer komen voor de verkiezingen van juni.

De nieuwe maatregel is onmiddellijk van kracht.