Relevante wetsartikelen stalki...

Relevante wetsartikelen stalking

Het artikel 442 bis Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf en/of een geldboete indien een “belager” wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van het slachtoffer ernstig zou verstoren. Vervolging kan enkel op basis van een klacht.

Artikel 442 bis bepaalt: Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank of met een van die straffen alleen.
Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.

De Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet verder met artikel 145§3 2° een geldboete van 500 tot 50.000 EUR en/of een gevangenisstraf van één tot vier jaar voor de persoon die een elektronische communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen.