Kan een schenking herroepen wo...

Kan een schenking herroepen worden?

Ingevolge art. 894 BW geldt: “Een schenking onder levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.”

Een schenking is aldus onherroepelijk, hetgeen betekent dat je er niet meer kan op terugkomen. Gegeven is gegeven.

Op deze principiële onherroepelijkheid van de schenking bestaan evenwel een aantal uitzonderingen.

Zo kunnen schenkingen tussen echtgenoten steeds eenzijdig herroepen worden door de schenker, tenzij deze schenkingen in het huwelijkscontract of naar aanleiding van een wijziging van het huwelijkscontract plaatsvonden.

Daarnaast kan een schenking tevens herroepen worden wegens ondankbaarheid in hoofde van de begiftigde. De rechtbank zal beoordelen of de feiten van ondankbaarheid als voldoende zwaarwichtig kunnen worden beschouwd om de schenking teniet te doen.

Wanneer de schenking is gebeurd onder welbepaalde voorwaarden, en deze voorwaarden worden niet nagekomen door de begiftigde, dan kan de schenker evenzeer de schenking herroepen.