(Schijn van) partijdigheid in ...

(Schijn van) partijdigheid in hoofde van de notaris wordt gesanctioneerd

Ingeval van onenigheid bij de verdeling van een onverdeeldheid (nalatenschap, huwgemeenschap, …) zal de rechtbank een notaris aanstellen die als eerste rechter zal optreden bij het beoordelen van de tussen partijen bestaande betwistingen.

Hierbij dient de gerechtelijk aangestelde notaris te allen tijde op een objectieve en onpartijdige manier te werk gaan.

In het arrest uitgesproken door het Hof van Beroep te Antwerpen op 22/03/2010 wordt thans uitdrukkelijk zulke verplichting tot onpartijdigheid benadrukt, hetgeen één van de grondkenmerken uitmaakt van de functie van de notaris, die in het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling optreedt als hulporgaan van de rechterlijke macht.

Het Hof van Beroep te Antwerpen koppelt dan ook deze plicht tot onpartijdigheid aan het recht van iedere rechtszoekende dat zijn zaak, in alle stadia van het rechtsgeding, op een eerlijke en onpartijdige manier wordt behandeld, zoals vervat in art. 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en art. 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en Politieke Rechten.

In casu had één van de betrokken partijen aan de boedelnotaris inlichtingen en stukken overgemaakt m.b.t. de te vereffenen nalatenschap, waarbij de notaris dit heeft aanvaard tijdens een persoonlijk onderhoud, in afwezigheid van de andere partij die tot die bijeenkomst zelfs niet was uitgenodigd.

Zulks creëert een schijn van partijdigheid in hoofde van de gerechtelijk aangestelde notaris.

Het Hof beslist dan ook om tot vervanging van deze notaris over te gaan.