Schulden van een echtgenoot: g...

Schulden van een echtgenoot: gemeenschappelijk of eigen?

Zijn schulden van een echtgenoot uit een strafrechtelijke veroordeling of een onrechtmatige daad eigen of gemeenschappelijk in het wettelijk huwelijksvermogenstelsel?

In principe zijn dit de eigen schulden van de echtgenoot-schuldenaar (zie artikel 1407 Burgerlijk Wetboek), maar het Burgerlijk Wetboek brengt mogelijkheden aan voor de schuldeiser om het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten aan te spreken.

Artikel 1412, 1°lid B.W. biedt deze mogelijkheid voor zover het gemeenschappelijk vermogen voordeel zou gehaald hebben uit de handeling van de echtgenoot-schuldenaar.

Het is dan de taak van de schuldeiser om met alle mogelijke rechtsmiddelen te bewijzen dat dit het geval is. Maar zelfs indien het gemeenschappelijk vermogen geen voordeel heeft genoten, kan het toch worden aangesproken door de schuldeiser, maar slechts in zoverre het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is én slechts ten belope van de helft van het netto-voordeel voor het gemeenschappelijk vermogen (artikel 1412, 2° lid B.W.).

De niet-schuldenaar kan een aanspraak op het gemeenschappelijk vermogen vermijden door eigen goederen aan te wijzen. Bij een eventuele latere ontbinding van het wettelijk stelsel heeft het gemeenschappelijk vermogen recht op een vergoeding voor het bedrag dat eruit werd gehaald om de schuld van de echtgenoot-schuldenaar te voldoen.