Schuldig of niet?

Schuldig of niet?

Is de fout van de echtgenoot nog van belang bij de echtscheiding?

Het antwoord op de vraag wie de schuldige echtgenoot is, is nog amper van belang bij het al dan niet verkrijgen van de echtscheiding.

Meestal wordt de echtscheiding immers uitgesproken na verloop van een welbepaalde termijn dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leven.

Slechts in enkele gevallen wordt de echtscheiding uitgesproken nadat door één van de echtgenoten het bewijs wordt geleverd dat er een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk bestaat (bv. via een betrapping op overspel).

Het schulddebat komt evenwel opnieuw aan de orde bij de discussie omtrent het al dan niet verschuldigd zijn van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Overeenkomstig art. 301 §2 B.W. kan immers de rechtbank bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van de andere echtgenoot.

De rechtbank kan evenwel het verzoek tot een uitkering weigeren indien men bewijst dat de verzoekende echtgenoot een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving heeft onmogelijk gemaakt.

Opgemerkt dient dat de rechtbank alsdan zulk verzoek kan weigeren. Het betreft derhalve geen verplichting.