Time-sharing

Time-sharing

Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een beperkte, cyclisch weerkerende en doorgaans nauwkeurig omschreven periode van de villa of het appartement gebruik mogen maken.
Typerend voor timesharing is dat de rechten en plichten van partijen worden gespreid in de tijd.

De verplichting om mee te betalen aan de kosten van de mede-eigendom zal voor elke mede-eigenaar bepaald worden in functie van de tijd dat hij of zij het gebruik en genot heeft gehad van de villa of het appartement.

De “Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling[1]” is er vooral op gericht bescherming te bieden aan de koper-consument van een onroerend goed in timesharing door een aantal minimumverplichtingen op te leggen aan de verkoper.
Zodoende moet de verkoper in de pre-contractuele fase een prospectus overhandigen en in de overeenkomst moet een gedetailleerde opgave van eenieders rechten en plichten worden vermeld[2].

De verkoper moet daarenboven ingeschreven zijn bij het Ministerie van Economische zaken.

De Wet is tenslotte van toepassing op een “overeenkomst of groep van overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar, waarbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet exclusief, een zakelijk recht of enig ander recht op gebruik van één of meer onroerende goederen ontstaat, wordt overgedragen of het voorwerp uitmaakt van een verbintenis tot overdracht tegen een totaalprijs, voor een periode in het jaar van minstens twee dagen.[3]”

[1] Publicatie in Belgisch Staatsblad dd. 16 september 2011
[2] Bijlage art. N 1 van de Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
[3] Art. 4 §1 van de Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling