Toetsing waterproblematiek bij...

Toetsing waterproblematiek bij het afleveren van een vergunning

Wanneer de overheid een vergunning verleent, dient er in het kader van de beoordeling van de vergunningsaanvraag een ‘watertoets’ te worden uitgevoerd.

Deze watertoets bestaat uit verschillende onderdelen.

In de eerste plaats dient de overheid de schadelijke effecten te bepalen van het te vergunnen project op de plaatselijke waterhuishouding.

Zo zal er bijvoorbeeld een vermindering van de infiltratiecapaciteit van hemelwater in de bodem optreden. Er zal meer water dienen te worden afgevoerd via de riolering of via natuurlijke afwatering naar aanleiding van bewoning of industriële processen. Tevens kan er ook meer risico op watervervuiling optreden naar aanleiding van het te vergunnen project.

Er moet hierbij steeds rekening worden gehouden met de situatie van de plaatselijke waterhuishouding.

Zo zullen de schadelijke effecten significanter zijn wanneer het te vergunnen project zich bevindt in overstromingsgevoelig gebied of in een gebied waar de capaciteit van de riolering reeds te zwaar belast is. Ook in gebieden die een belangrijke waarde hebben voor fauna en flora, zal bijvoorbeeld het risico op vervuiling van het watersysteem een groter schadelijk effect inhouden.

Nadat deze schadelijke effecten worden bepaald, dient de vergunningverlenende overheid na te gaan of deze schadelijke effecten door de aanvrager afdoende worden vermeden of beperkt. Indien dit niet mogelijk blijkt, dienen maatregelen te worden genomen die gericht zijn op het herstellen van de veroorzaakte schade. De vergunningverlenende overheid kan hieromtrent steeds maatregelen opleggen als bijzondere vergunningsvoorwaarden.

In het geval de schadelijke effecten op de plaatselijke waterhuishouding niet afdoende worden beperkt of hersteld, dient de vergunningsaanvraag te worden geweigerd.

De volledige beoordeling inzake de watertoets dient expliciet  te worden opgenomen in de vergunningsbeslissing, namelijk in een specifieke ‘waterparagraaf’.

Voor advies inzake een watertoets in het kader van een specifiek vergunningsdossier, kan u ons steeds contacteren.