Uitvoerbaarheid bij voorraad i...

Uitvoerbaarheid bij voorraad in de Familierechtbank

Een beslissing van de familierechter is in beginsel steeds uitvoerbaar bij voorraad, hetgeen betekent dat de beslissing kan uitgevoerd worden (via een gerechtsdeurwaarder) ongeacht of er nog hoger beroep of verzet mogelijk is tegen deze beslissing.

Slechts in enkele gevallen zijn de beslissingen van de familierechtbank niet uitvoerbaar bij voorraad.

Zo kan op verzoek van één van de partijen de rechter bij gemotiveerde beslissing oordelen dat de uitvoerbaarheid geschorst wordt. Vonnissen die de staat van persoon betreffen – zoals een echtscheidingsvonnis – zijn evenmin uitvoerbaar bij voorraad.

Dit betekent dan ook dat men een vonnis waarbij een onderhoudsgeld wordt toegekend bij gebreke aan betaling onmiddellijk kan uitvoeren via een gerechtsdeurwaarder, ook al wordt er hoger beroep of verzet aangetekend.

In dat geval dient u uiteraard rekening te houden met het risico dat bijvoorbeeld in hoger beroep het onderhoudsgeld niet wordt toegekend of wordt verminderd. U zal dan hetgeen teveel werd geïnd, dienen terug te betalen te vermeerderen met een eventuele vergoeding voor de onterechte uitvoering.

In het kader van een procedure voor de familierechtbank is het dan ook aangewezen om na te gaan wat de concrete gevolgen van de uitvoerbaarheid bij voorraad voor u betekenen. U kan hiertoe steeds voor verdere vragen en bijstand ons kantoor contacteren via e-mail.