Uitwissing van veroordelingen ...

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

Herstel in eer en rechten

In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV.
Bent u in het verleden echter veroordeeld tot een hogere straf dan een gevangenisstraf van maximum 7 dagen en/of een geldboete van maximum 25 euro of een werkstraf van maximum 45 uur, dan gebeurt deze uitwissing uit uw strafregister niet automatisch en dient u zelf een procedure tot herstel in eer en rechten op te starten om opnieuw een blanco uittreksel van uw strafregister te bekomen.
Art. 621 van het Belgische Wetboek Strafvordering stelt in zulk geval dat eenieder die werd veroordeeld tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeenkomstig artikel 619 SV., in eer en rechten hersteld kan worden, indien hij sedert ten minste tien jaar geen herstel heeft genoten.
Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u gaat solliciteren en u niet wenst dat uw toekomstige werkgever kennis heeft van eerdere veroordelingen.

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;

Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

De aanvraag tot een herstel in eer en rechten dient te worden gericht aan de bevoegde Procureur des Konings.
Uw advocaat zal u precies kunnen vertellen of u in aanmerking komt, welke gegevens in deze aanvraag vermeld moeten worden en welke documenten u bij de aanvraag dient bij te voegen.

Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die over uw aanvraag tot herstel in eer en rechten zal oordelen.

Voor meer informatie betreffende deze procedure kan u steeds terecht op ons kantoor.