Update wijziging van de huurwe...

Update wijziging van de huurwetgeving

De Wet van 18.06.2008 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen heeft voor de praktijk een belangrijke verandering met zich meegebracht.

Waar vroeger voorafgaand aan de procedure ten gronde, verplicht een verzoek diende te worden ingediend bij de Vrederechter tot minnelijke schikking (de zogenaamde “oproeping in verzoening”), zijn partijen daar nu niet meer toe verplicht. Dit kan wel nog facultatief.

Meer informatie vindt u hier.