Uw stedenbouwkundige vergunnin...

Uw stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd, wat nu?

U heeft een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning en het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist uw aanvraag te weigeren, Wat nu?

In dit geval is het belangrijk om snel te reageren.

U heeft namelijk 30 dagen de tijd, vanaf de dag dat u kennis heeft genomen van de beslissing, om beroep aan te tekenen bij de Deputatie van de Provincie.

U kan hiervoor beroep doen op een advocaat, die u zal bijstaan bij het opstellen van een beroepschrift.

Dit beroepschrift moet aangetekend verstuurd worden naar de Deputatie en een kopie ervan moet gelijktijdig (m.a.w. op dezelfde dag) aangetekend verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen dat uw aanvraag heeft geweigerd.
De dossiervergoeding die u aan de Deputatie dient te betalen, bedraagt € 62,5 per verzoeker.

De Deputatie beschikt vervolgens over een termijn van 60 dagen om een beslissing te nemen.

U kan steeds in uw beroepschrift vragen aan de Deputatie om gehoord te worden.
In dat geval wordt de beslissingstermijn van de Deputatie met 15 dagen verlengd en worden alle partijen opgeroepen op een hoorzitting bij de Deputatie.

Naar aanleiding van deze hoorzitting zal de Provinciaal Stedenbouwkundige Ambtenaar een verslag opmaken waarin hij zijn standpunt met betrekking tot de zaak uiteenzet.

Op de hoorzitting kunnen alle partijen reageren op dit verslag en hun argumentatie uiteenzetten waarna de Deputatie binnen de hogervermelde termijn een beslissing dient te nemen.

De Deputatie is momenteel de laatste instantie waar uw beroep zowel wettelijk als inhoudelijk wordt bekeken.

Indien de Deputatie uw aanvraag eveneens weigert en u de wettigheid van dat besluit wenst aan te vechten is de volgende stap: de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (niet: de Raad van State)

Sinds 1 september 2009 heeft de Vlaamse Overheid de “Raad voor Vergunningsbetwistingen” opgericht en dient de aanvrager zich voor de vernietiging van het Besluit van de Deputatie te richten tot deze Raad.

De aanvrager dient dan binnen 30 dagen na kennisname van het besluit van de Deputatie een “verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging” in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het rolrecht bedraagt € 175,00 per verzoekende partij.

Er dient opgemerkt te worden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen, net zoals de Raad van State voorheen, het Besluit van de Deputatie enkel op zijn wettigheid toetst.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal aldus enkel nagaan of het Besluit van de Deputatie de geldende regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften, beginselen van behoorlijk bestuur,… correct heeft toegepast zonder over de zaak zelf inhoudelijk te oordelen.

De Raad kan de beslissing van de Deputatie bevestigen of vernietigen en een bestuur bevelen om een nieuwe, wettige beslissing te nemen.

Schematisch kan de hele beroeps- en vernietigingsprocedure als volgt worden voorgesteld:

College van Burgemeester en Schepenen
30 dagen
Deputatie
30 dagen
Raad voor Vergunningsbetwistingen (Raad van State)