Vergoeding bij planwijziging o...

Vergoeding bij planwijziging of erfdienstbaarheid van openbaar nut

Wanneer burgers worden geconfronteerd met de beslissing van de overheid om de bestemming van een bepaald onroerend goed te wijzigen, bijvoorbeeld van woongebied naar recreatie- of natuurgebied, lijden zij hierdoor vaak schade.

Ook de beslissing van de overheid om een erfdienstbaarheid van openbaar nut op iemands eigendom te leggen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een ondergrondse leiding, kan schade veroorzaken voor de eigenaar en de gebruiker van het onroerend goed.

Veelal bleef de gebruiker van het stuk grond in kwestie met een schade zitten die hij op niemand kon verhalen. Daar komt nu voor de gronden die landbouwers gebruiken verandering in.

Op 6 mei verscheen immers in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

Dit decreet stelt een kader vast voor de financiële vergoeding van schade die een gebruiker van een grond lijdt door gebruiksbeperkingen op deze grond. Als gevolg van een bestemmingswijziging, een overdruk of een erfdienstbaarheid van openbaar nut kan de grond als ecologisch belang, ecologische waarde, overstromingsgebied, reservaat of valleigebied worden beschouwd.

Een gebruiker heeft wel slechts op twee voorwaarden recht op een gebruikerscompensatie vanwege het Vlaamse Gewest voor de door hem geleden gebruikersschade die ontstaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van de bestemmingswijziging of overdruk, vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. Enerzijds moet de bestemmingswijziging en/of overdruk beantwoorden aan verschillende vereisten uit het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, en anderzijds moet de gebruiker het effectieve gebruik van de grond aantonen.

Als gebruiker en dus als gerechtigde op de schadevergoeding worden enkel aanvaard de natuurlijke of rechtspersoon die titularis zijn van een persoonlijk of zakelijk recht op de grond en die deze grond ook effectief als landbouwer in hun verzamelaanvraag hebben opgegeven.

De compensaties voor gebruikersschade kunnen worden toegekend naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008 definitief zijn vastgesteld of aangenomen.

Er werd wel voorzien in een vervaltermijn, wat impliceert dat de vergoeding tijdig moet worden aangevraagd, omdat elke vraag buiten termijn zal worden verworpen. De termijn voor indiening van de aanvraag tot vergoeding zal nog worden vastgelegd door de Vlaamse Regering.

Het decreet treedt in werking op 16 mei 2009 en kent een doorwerking in het Decreet Ruimtelijke Ordening doordat het bepaalt dat bij elk ruimtelijk uitvoeringsplan een extra register moet worden toegevoegd dat de gronden vermeldt waarvoor een schadevergoeding kan worden gevraagd.

Bron: www.belgavoka.be