De vergunning onder voorwaarde...

De vergunning onder voorwaarden – een vergiftigd geschenk?

Wanneer men een aanvraag voor omgevingsvergunning indient denkt men op voorhand meestal aan twee uitkomsten: ik bekom de vergunning of de vergunning wordt geweigerd.

In realiteit is het echter mogelijk dat een vergunning verleend wordt, maar wel onder “voorwaarden”.

Een voorwaarde is een maatregel die een vergunningsverlenende overheid kan opleggen om een onvergunbare situatie toch vergunbaar te maken. Dit wil zeggen dat er voor het project zoals aangevraagd geen vergunning verleend wordt maar mits het naleven van de opgelegde maatregelen er wel een vergunning verkregen werd.[1] Wanneer men de werken vervolgens uitvoert zonder het naleven van de voorwaarden, dan wordt ook een bouwmisdrijf begaan. De voorwaarden maken immers integraal deel uit van de vergunning.[2]

Essentieel is dat een vergunningverlenende overheid niet verplicht kan worden om voorwaarden op te leggen.[3] Wanneer een onvergunbare situatie aldus met het opleggen van voorwaarden vergunbaar gemaakt kan worden is het aan de vergunningverlenende overheid om te beslissen of zij dat ook wenst te doen.

Ook aanvragers kunnen beroep aantekenen tegen hun eigen vergunning, dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de voorwaarden die door de overheid worden opgelegd dermate streng zijn dat zij de uitvoering van de vergunning onwenselijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van verharding bij de aanleg van een terras. Soms wordt de “kost” van de vergunning dermate hoog dat men er liever voor kiest om deze niet uit te voeren. Een aanvrager wenst daarom soms in beroep te gaan tegen zijn vergunning.

Beroep aantekenen tegen een vergunning onder voorwaarden is echter geen sinecure. Uit de definitie van het begrip “voorwaarde” vloeit immers voort dat de vergunningverlenende overheid uw situatie, zonder aanpassingen, als zijnde “onvergunbaar” beschouwde. Dat zorgt ervoor dat de vergunningverlenende overheid in tweede aanleg vaak ook voorwaarden zal gaan opleggen, soms dezelfde voorwaarden en soms aangepaste voorwaarden. In theorie kan men zelfs beslissen om de vergunning te weigeren.

Dit betekent dat u beroep kan aangetekend hebben tegen een vergunning onder voorwaarden en dat er door de vergunningverlenende overheid in tweede aanleg dezelfde voorwaarden worden opgelegd, dan bent u geen stap verder.

Afhankelijk van wat u wenst te bereiken kan het daarom ofwel nuttiger zijn om een nieuwe aangepaste aanvraag in te dienen ofwel op een onderbouwde wijze beroep aan te tekenen.

Die beoordeling is een moeilijke en zeer feitelijke afweging die slechts kan gemaakt worden nadat de aanvraag en de bekomen vergunning bestudeerd konden worden. Indien u vragen heeft over een vergunning onder voorwaarden kan u ons steeds contacteren, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.

[1] Zie onder andere RvVb van 30 juni 2022, nr. RvVb-A-2122-0925, Parl.st. Vl. P. 2008-2009, nr. 2011/1, 116 en de Handleiding voorwaarden en lasten van de Vlaamse overheid: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-04/Handleiding%20lasten%20en%20voorwaarden%20bij%20een%20omgevingsvergunning_dec2021.pdf.

[2] RvS 14 januari 2010, nr. 199.512.

[3] RvVb van 1 augustus 2017, nr. RvVb-A-1617-1076.