Vernietiging Raad van State ve...

Vernietiging Raad van State vergunning nertsenfokkerij Langemark

Bij arrest van 19 april 2012 van de Raad van State verklaart deze het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu van 26 maart 2010 nietig.

Het betreft een besluit waarbij aan de heer C. een vergunning voor de exploitatie en uitbreiding van een nertsenfokkerij werd verleend.

In dit arrest zegt de Raad van State dat een afstand van 225 meter tussen de buur en het bedrijf een vrij beperkte afstand is gezien het een hinderlijke inrichting van klasse één is.

Aldus heeft de buur een persoonlijk en zeker belang.

Ten gronde stelt de Raad van State dat ook de milieuvergunningverlenende overheid de voorschriften van geldende plannen van aanleg moet in acht nemen.

De exploitatie is gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied.

Ten onrechte werd door de minister getoetst aan de bestemmingsvoorschriften die gelden voor agrarisch gebied.

Aldus wordt artikel 16.6.3 van het inrichtingsbesluit geschonden.

De Raad van State verklaart de verleende vergunning dan ook nietig.