Verplichte oproeping in verzoe...

Verplichte oproeping in verzoening in pachtzaken

In pachtzaken is de voorafgaandelijke oproeping in verzoening verplicht.

Dit wordt geregeld in artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.

Geen enkele rechtsvordering inzake pacht wordt toegelaten indien de eiser niet vooraf aan de vrederechter een verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder in minnelijke schikking te doen oproepen.

Voor het opstellen van een verzoek tot oproeping in verzoening kan men best een advocaat raadplegen, gelet op het formalisme van de pachtwet.

De griffie stelt van die vordering een proces-verbaal op.

Binnen acht dagen na het verzoek roept de rechter de partijen op ter minnelijke schikking; van het verschijnen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Indien een overeenkomst wordt bereikt, worden de bewoordingen ervan vastgesteld in het proces-verbaal.

Wat de termijnen betreft, die bij de wet verleend worden, heeft het verzoek de gevolgen van een gerechtelijke dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

Gedurende de voorafgaande poging tot minnelijke schikking kan de rechter, op eigen initiatief of op verzoek van partijen, het advies inwinnen van een technisch adviseur. De bezoldiging van de door de rechter aangewezen technische adviseur wordt vastgesteld volgens een tarief bepaald door de Koning. Zij komt voor de helft ten laste van elke partij, behalve dat zij bij gebreke van minnelijke schikking en in geval van geschil, op verzoek van de winnende partij ten laste wordt gebracht van de verliezende partij, onverminderd artikel 1017 Ger.W.

Indien op de verzoeningszitting tussen eiser en verweerder geen akkoord wordt bereikt, dient er tot dagvaarding te worden overgegaan.

In de gevallen waarin termijnen voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid, dient de gerechtelijke dagvaarding betekend te worden binnen de maand na de ondertekening van het proces-verbaal waaruit blijkt dat partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

Het is daarom belangrijk tijdig een advocaat te consulteren van bij het begin van een pachtprocedure.