Verplichte oproeping in verzoe...

Verplichte oproeping in verzoening

Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat een rechtsvordering inzake pacht enkel kan worden toegelaten nadat de toekomstige verweerder in minnelijke schikking werd opgeroepen. Dit betekent dat u eerst een verzoeningszitting moet laten organiseren alvorens u een dagvaarding kan uitbrengen. Enkel de Vrederechter is bevoegd om van uw verzoek kennis te nemen.

Het resultaat van de verzoeningszitting wordt in een proces-verbaal vastgelegd. Indien er een overeenkomst wordt bereikt, worden de bewoordingen hiervan nauwkeuring vastgelegd. Indien er geen verzoening wordt bekomen, dan kan de eisende partij rechtsgeldig een dagvaarding uitbrengen.

Bij het organiseren van een verzoeningszitting en het eventueel uitbrengen van een dagvaarding dienen strikte termijn en vormen te worden gerespecteerd. U contacteert dus steeds best een advocaat alvorens actie te ondernemen.