Verstrenging regels inzake ber...

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse Decreetgever wenste immers de mogelijkheden voor burgers om in rechte op te komen tegen bouwvergunningen voor grote projecten in te perken, om zo vertragingen in deze dossiers tegen te gaan.

Concreet perken de wijzigingen de toegang tot de beroepsprocedure voor belanghebbenden in. In de toekomst zullen enkel personen worden toegelaten tot de beroepsprocedure, indien ze tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar hebben ingediend. Belanghebbenden die pas in een later stadium kennis krijgen van de (aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning zullen dus niet meer in rechte tegen deze beslissing kunnen opkomen.

De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft de beoogde wijzigingen reeds tegen het licht gehouden, en kwam tot de vaststelling dat ze strijdig zijn met het recht op inspraak van burgers in milieudossiers en het recht op toegang tot de rechter, zoals bepaald door het Verdrag van Aarhus. Ook in Duitsland werden gelijkaardige beperkingen op de beroepsmogelijkheden van burgers niet aanvaard door het Europees Hof van Justitie. De Vlaamse meerderheid heeft echter aangegeven achter de wijzigingen te staan.

Intussen gaven een aantal natuurorganisaties reeds aan de wijzigingen aan te willen vechten voor het Grondwettelijk Hof.

Wenst u gespecialiseerd advies over het aanvragen van of opkomen tegen een vergunning? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Onze specialisten Milieu en Omgeving staan u graag bij.