Vlaams Gewest communiceert bij...

Vlaams Gewest communiceert bijkomende gegevens over luchtkwaliteit aan de Europese Commissie

In januari 2018 bracht de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtvervuiling in Vlaanderen in kaart op basis van nieuwe wetenschappelijke technieken. De meetresultaten van de vaste meetstations voor NO2 werden in deze kaarten aangevuld met schattingen gemaakt op basis van verschillende modelleringstechnieken. Uit de kaarten van de VMM bleek dat het NO2 jaar gemiddelde in de Vlaamse steden en gemeenten in werkelijkheid beduidend hoger lag dan de resultaten van het vaste meetnet, maar deze accuratere resultaten werden niet aan de Europese Commissie doorgegeven.

Na een procedure voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd het Vlaams Gewest veroordeeld om de resultaten van haar vast meetnet aan te vullen met de kaarten van het VMM, en deze resultaten door te geven aan de Europese Commissie. Het Vlaams Gewest geeft nu aan deze verplichting tijdig te hebben vervuld.

De luchtkwaliteitskaarten van de VMM verduidelijken in welke gebieden de luchtkwaliteit achteruitgaat en laten overheden toe doeltreffende maatregelen te nemen. Het doorgeven van deze gegevens aan de Europese Commissie zorgt ervoor dat ook op Europees niveau beleid kan worden uitgetekend en fondsen kunnen worden vrijgemaakt ter bestrijding van de luchtvervuiling.

De geïnteresseerden kunnen de dataflows raadplegen op volgende websites:

https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envxa6hpq/
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/d1b/envxfhr5a/
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxfyxya/
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1b/envxfwkg/
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/g/envxfqlog/

Mr. Verstraeten stond de VZW bij die de veroordeling van het Vlaams Gewest heeft bekomen.