Vlaams Gewest veroordeeld voor...

Vlaams Gewest veroordeeld voor luchtverontreiniging

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel sprak op 10 oktober een erg gemotiveerd vonnis uit waarbij het Vlaams Gewest veroordeeld wordt

Zo wordt het Vlaams Gewest veroordeeld om de resultaten van de modelleringstechnieken zoals deze op de site van de Vlaamse MilieuMaatschappij zijn vermeld mee te delen aan de Europese Commissie binnen een termijn van drie maanden.

Tevens wordt het Vlaams Gewest veroordeeld tot het opstellen van een luchtkwaliteitsplan in de zin van de Luchtkwaliteitrichtlijn met alle vereisten die een dergelijk plan moet bezitten en dit binnen een termijn van één jaar na de betekening. Hierbij wordt het Vlaams Gewest verplicht om de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk te houden. Het luchtkwaliteitsplan moet opgesteld worden binnen een jaar met als sanctie een dwangsom van € 1.000 per dag vertraging met een maximum van € 5.000.000.

Meer info volgt.