Voerde de overheid bij het ver...

Voerde de overheid bij het verlenen van een vergunning of een toelating de natuurtoets uit?

Krachtens art. 16, § 1, natuurdecreet dient elke overheid die zich dient uit te spreken over een vergunningsaanvraag of toelating, er zorg voor te dragen dat door het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning of de toestemming er ‘geen vermijdbare schade aan de natuur ontstaat’. Bij elk afwegingsproces moet deze bekommernis steeds worden meegenomen.

Met deze verplichting wordt het voeren van een “horizontaal beleid” beoogd krachtens hetwelk overwegingen van natuurbehoud een rol dienen te spelen bij elke beslissing die gevolgen kan hebben voor de natuur.

Deze zorgplicht – die gekend is als de natuurtoets – geldt voor het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest. De natuurtoets dient te worden uitgevoerd ongeacht de geldende bestemming van het gebied en bijgevolg ook ongeacht het feit of het betrokken perceel al dan niet is gelegen binnen het beheersingsgebied van een speciale beschermingszone zoals een habitatrichtlijngebied. (RvS, nr. 204.673, 3 juni 2010)

De verplichting tot natuurtoets heeft een ruim toepassingsgebied. Uit art. 16, § 1, natuurdecreet, volgt dat de natuurtoets geldt “in het geval van een vergunningsplichtige activiteit”. Luidens art. 2, 46°, natuurdecreet is een vergunningsplichtige activiteit, “een activiteit waarvoor op grond van een wet, decreet of besluit, een vergunning, toestemming of machtiging vereist is”. Het begrip “vergunningsplichtige activiteit” dient een ruime toepassing te kennen.

Het toepassingsgebied van de natuurtoets is aldus niet beperkt tot handelingen die vergunningsplichtig zijn. Zo dient er bijvoorbeeld een natuurtoets te worden uitgevoerd in het kader een domeinvergunning die de wegbeheerder toelating geeft om deel van openbaar domein aan te leggen en te onderhouden inzake nutsleidingen. (RvS nr. 227.106, 14 april 2014)

Uit de beslissing van de overheid of uit de stukken van het dossier moet blijken dat de vergunningverlenende overheid de verplichting inzake natuurtoets is nagekomen.

Voor advies inzake een natuurtoets in het kader van een specifiek dossier, kan u ons steeds contacteren.