De vrije keuze van rechtbank b...

De vrije keuze van rechtbank bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Ingevolge art. 1288bis §1 Gerechtelijk wetboek hebben partijen de vrije keuze om te bepalen bij welke Familierechtbank zij hun verzoek tot EOT zullen indienen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat indien één (feitelijk gescheiden) echtgenoot in Gent woont en de andere in Hasselt, de EOT volgens de keuze van de beide echtgenoten uitgesproken kan worden door de  familierechtbank van Leuven.

Deze ‘forumkeuze’ heeft aldus praktische voordelen.

Hierop dient evenwel een uitzondering te worden gemaakt indien er reeds een vordering aanhangig werd gemaakt voor een familierechtbank. Dit kan het geval zijn wanneer er reeds voorlopige maatregelen uitgesproken werden door de rechtbank vooraleer partijen tot een EOT zijn gekomen.

In dat geval geldt de territoriale onveranderlijkheid en blijft deze familierechtbank die als eerste gevat werd, bevoegd.

Deze territoriale onveranderlijkheid heeft trouwens tevens tot gevolg dat echtgenoten die in ons voorbeeld van hierboven kiezen voor de familierechtbank in Leuven, zich ervan bewust moeten zijn dat deze rechtbank tevens bevoegd blijft voor eventuele latere geschillen die zouden kunnen ontstaan.

Indien er bijvoorbeeld discussies zouden ontstaan omtrent een aanpassing van de verblijfsregeling voor de kinderen, zal in dat geval aldus opnieuw de familierechtbank van Leuven bevoegd zijn.

Men zou in welbepaalde gevallen nog kunnen argumenteren dat het dossier alsnog dient te worden doorverwezen naar een andere familierechtbank, en dit in het belang van het kind.

Het is aldus van belang om even stil te staan bij de keuze van familierechtbank in het kader van een EOT. Uiteraard kunnen wij u hieromtrent verder adviseren en kan u ons kantoor dan ook contacteren voor verdere informatie.