Wanneer een handelshuurovereen...

Wanneer een handelshuurovereenkomst afsluiten?

Iedereen die een pand wil huren om er een handelsactiviteit uit te oefenen, sluit best een handelshuurovereenkomst af.

De wet op de handelshuur is van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Een handelshuurovereenkomst heeft een minimumduur van 9 jaar.

Naast de minimumduur van 9 jaar heeft de huurder recht op drie huurhernieuwingen, zodat hij gedurende zesendertig jaar het handelspand kan betrekken

De huurder die het recht op hernieuwing wil uitoefenen, moet dit bij deurwaardersexploot doen of met een aangetekende brief melden aan de verhuurder, ten vroegste achttien maanden en ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur.

In bepaalde gevallen door de wet op de handelshuur voorzien, kan de verhuurder de hernieuwing weigeren.

Om eventuele moeilijkheden te vermijden verdient het de voorkeur de handelshuurovereenkomst schriftelijk af te sluiten.

Bovendien moet binnen de 4 maanden na de afsluiting deze handelshuurovereenkomst worden geregistreerd. Dit moet gebeuren op het registratie kantoor van de FOD Financiën van de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Het nakomen van deze formaliteit beschermt hoofdzakelijk de huurder gezien zij aan de handelshuurovereenkomst een officiële datum geeft waardoor zij tegenstelbaar wordt tegenover derden. Het registratierecht bedraagt 0,2 % van het bedrag over de hele huurperiode.