Wanneer moet ik met mijn wagen...

Wanneer moet ik met mijn wagen met trekhaak naar de keuring?

Artikel 23ter van het KB houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen dd. 15/03/1968 (B.S. 28/03/1968) bepaalt:

a) de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die aangewend worden voor het slepen van een aanhangwagen, en die uitgerust zijn met een koppelingsinrichting voor het slepen van een aanhangwagen waarvan de maximale toegelaten massa meer bedraagt dan 750 kg, zijn aan de keuring onderworpen voor de eerste inverkeerstelling in België en vervolgens om het jaar;

b) de koppelingsinrichting van de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg overtreft of de koppelingsinrichting gebruiken als fietsendrager of motordrager, is aan de keuring onderworpen voor de verkeerstelling in België van het voertuig dat ermee is uitgerust en vervolgens elk jaar vanaf het ogenblik dat het voertuig vier jaar oud is geworden.

De straffen worden bepaald in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

In casu werd een persoon gedagvaard omdat hij met zijn wagen met trekhaak niet tijdig naar de keuring was geweest.

Hij kreeg de minimumgeldboete, die 10 € bedraagt (te vermeerderen met de opdeciemen x 5,5 = 55 €), volledig met uitstel gedurende een periode van een jaar.

Dit betekent concreet dat, indien hij gedurende een jaar na deze veroordeling een nieuwe verkeersovertreding zou begaan, het uitstel herroepen kan worden en de geldboete effectief kan worden.

Indien de uitgesproken geldboete onder de 26 € valt (te vermeerderen met de opdeciemen x 5,5 = 143 €), zoals in casu, dient geen bijdrage aan het slachtofferfonds te worden betaald.