Wat als je als buur, milieugro...

Wat als je als buur, milieugroep gedagvaard wordt door een projectontwikkelaar of bedrijf?

SLAPP: buren versus projectontwikkelaar

Een projectontwikkelaar dagvaardde in 2023 drie omwonenden van een lokaal projectgebied. Er zouden in casu een tachtigtal woningen in de dorpskern bijkomen. In totaal tekenden 72 omwonenden beroep aan tegen de omgevingsvergunningen van het projectgebied. De projectontwikkelaar eiste van drie van de beroepsindieners een schadevergoeding.

Deze drie omwonenden zouden, volgens de eiser, in de fout gegaan zijn door beroep aan te tekenen tegen de afzonderlijke omgevingsvergunningen van het project en meer bepaald tegen de vergunningen voor twee kijkwoningen. Dit beroep zou ervoor gezorgd hebben dat het project vertraging opliep en deed de kosten onterecht stijgen.

Bijgevolg eiste men initieel 95.000 euro van de drie omwonenden, in een latere conclusie bracht men dit terug tot ongeveer 56.000 euro. Ons kantoor vertegenwoordigde één van de drie omwonenden en dit met succes.

Niet alleen oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de vordering ongegrond was maar bovendien kende de rechtbank de tegenvordering van cliënt ook toe, namelijk een schadevergoeding van 10.000 euro.

Ons kantoor argumenteerde dat de overdreven schadevergoeding die de eiser van cliënt eiste wees op de intentie van de eiser om cliënt angst aan te jagen en argumenteerde dat de procedure misbruikt werd om het protest tegen de projectontwikkeling monddood te maken.

Zo stelde de Rechtbank eerste aanleg in haar vonnis d.d. 29 januari 2023 als volgt:

“Ook de omvang en de samenstelling van dit laatste bedrag wordt tot op heden nog steeds iet op ernstige wijze onderbouwd. Louter verwijzen eiseressen ter zake naar een aantal eigen, louter eenzijdige ramingen en vrijblijvende beweringen, die op geen enkele objectiveerbare wijze worden gestaafd. Met betrekking tot bepaalde onderdelen van de beweerde schade, zoals een post ‘grond-kosten’ wordt zelfs niet eens op fatsoenlijke wijze uiteengezet wat de grondslag van de vordering precies zou zijn, noch wordt zelfs maar aangeduid van welke som een bepaald percentage als schade wordt beschouwd. Dergelijke laconieke handelswijze bevestigt de indruk van lichtzinnigheid, om te zeggen een zekere kunstmatigheid, niet enkel bij het begroten maar tevens bij het ‘bedenken’ van beweerde schadeposten.”

Alsook:

“Het spreekt voor zich dat het oneigenlijk aanwenden van een gefingeerde buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering voor het intimideren van buurtbewoners die zich verzetten tegen een plaatselijk bouwproject, niet verzoenbaar is met het gedrag van een normaal zorgvuldige en voorzichtige procespartij.”

Men kan aldus niet zomaar een hoge schadevergoeding eisen, met cijfertjes toveren en vervolgens eisen dat een dure deskundige wordt aangesteld om de schade te bewijzen en te begroten, zoals de eiser in casu deed. Het aantonen van het bestaan van de schade alsook de omvang is een verplichting van de eiser, die wanneer deze verplichting niet ernstig wordt genomen, wijst op het uitoefenen van de procesrechten op een roekeloze, boosaardige wijze of een procespartij die te kwader trouw is.

Eerder kon ons kantoor ook zeer mooie resultaten bekomen in andere SLAPP procedures, waaronder een vonnis van de rechtbank eerste aanleg te Leuven en een vonnis van de correctionele rechtbank te Ieper

U kan het integrale vonnis hier raadplegen.

Indien u zelf geconfronteerd wordt met een SLAPP procedure die tegen u gericht wordt, kan u terecht voor juridisch advies bij ons kantoor. U kan ons bereiken hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.