Wat te doen als u parentale on...

Wat te doen als u parentale ontvoering vreest?

Parentale (of ouder-)ontvoering vindt meestal plaats na een echtscheiding en houdt in dat één van de ouders het kind meeneemt naar een ander land dan dat van zijn gewoonlijke verblijfplaats of het niet afgeeft wanneer een ouder zijn of haar bezoekrecht komt opeisen.

Het kind wordt met andere woorden door één van de ouders onttrokken aan de ouderlijke macht van de andere ouder.

Preventief

In zulk geval is het belangrijk dat er een vonnis wordt bekomen waarbij de gezinssituatie zo specifiek mogelijk wordt geregeld en waarin een aantal preventieve maatregelen worden opgenomen om een eventuele ontvoering te voorkomen.

Het kan daarbij onder andere gaan om het voorzien van een bezoekrecht van de kinderen in een bezoekruimte (cf. Centrum Algemeen Welzijnswerk) of van een bepaling die ouders verbiedt het land te verlaten met het kind.

Daarnaast kan Child Focus gecontacteerd worden (gratis noodnummer: 116000).

Deze organisatie stelt zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, zowel op nationaal als op internationaal vlak, alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden.

Een medewerker van deze organisatie kan evenwel ook preventief optreden door de ouder die een ouderontvoering vreest, zoveel mogelijk nuttig advies te geven en bij te staan.

Daadwerkelijke ontvoering

Parentale ontvoering wordt strafbaar gesteld in artikel 369bis van de Strafwet.

Verder voorzien een aantal internationale verdragen eveneens in regelgeving omtrent ouderontvoeringen.

De meeste landen hebben meer bepaald ofwel het Verdrag van Luxemburg ofwel de Conferentie van Den Haag ondertekend.
In dit geval wordt met het Ministerie van Justitie samengewerkt.

In het andere geval, wanneer er geen internationale overeenkomst omtrent ouderontvoeringen voorhanden is in het land naar waar het kind werd ontvoerd, is het aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te trachten de ontvoering via diplomatieke weg tot een goed einde te brengen.

In elk geval, kan de achterblijvende ouder zich laten bijstaan door een medewerker van Child Focus.

Voor meer informatie hieromtrent: zie www.childfocus.org