Wat te doen bij een verkeerde ...

Wat te doen bij een verkeerde levering ?

De leveringsplicht heeft tot voorwerp : het leveren van de verkochte zaak zoals ze bepaald en beschreven werd in de overeenkomst. De leveringsplicht wordt dus niet nageleefd in de mate dat de geleverde zaak niet op alle punten overeenstemt met de verkochte zaak.

Wanneer de koper zich een monster van de koopwaar liet voorleggen alvorens te contracteren (zgn. verkoop op monster), dan is de verkoper verplicht tot levering van een met het monster overeenstemmende koopwaar.

Ingeval de geleverde zaak niet volledig overeenstemt met de verkochte zaak, moet de koper vorderen op grond van schending van de leveringsplicht en niet op grond van vrijwaring voor gebreken of op grond van dwaling. De zaak vertoont immers geen “gebrek”. Het geleverde stemt gewoon niet overeen met datgene waarover partijen overeenkwamen.

In koopovereenkomsten, waarbij de koper een consument is (en dus onderworpen aan de Handelspraktijkenwet), mag men niet bedingen dat de verkoper het recht heeft om eenzijdig te bepalen of het geleverde product overeenstemt met wat in de overeenkomst werd beloofd.

De koper zal zijn vorderingsmogelijkheden verliezen inden hij de niet-conformiteit bij de levering heeft “aanvaard”. De aanvaarding is de rechtshandeling waardoor de koper erkent dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak en vrij is van zichtbare gebreken. De aanvaarding dekt echter niet het bedrog, de verborgen gebreken of de dwaling.

Tegen de niet-nakoming van de verplichting een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is te leveren, kan men, volgens artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek, ingaan met een vordering tot gedwongen uitvoering of tot een vordering tot ontbinding; de gebruiken hebben evenwel twee specifieke sancties inzake verkopen tussen handelaars doen ontstaan, namelijk prijsvermindering en vervanging van het goed.