Wegmaken van gelden bij echtsc...

Wegmaken van gelden bij echtscheiding: hoe vermijden?

U bent in een echtscheiding verzeild of u wenst een echtscheidingsprocedure op te starten en u hebt schrik dat uw echtgenoot de gezamenlijke rekeningen zal leegplunderen.

Welke maatregel kan u treffen om deze tegoeden te beschermen?

In dat geval kan het neerleggen van een eenzijdig verzoekschrift bij de Vrederechter nuttig zijn.

Het eenzijdig verzoekschrift kan als procedure zinnig zijn in een echtscheidingszaak, als bijvoorbeeld de ene partner wil verhinderen dat de andere een gezamenlijke rekening leegplundert.
De rechter kan deze rekeningen dan blokkeren op eenzijdig verzoek.

Dit gebeurt dan overeenkomstig artikel 1253 septies van het Gerechtelijk Wetboek:

De echtgenoot die verzoekt om het vervreemden of hypothekeren van voor hypotheek vatbare goederen te verbieden, kan in spoedeisende gevallen aan de vrederechter machtiging vragen om zijn verzoekschrift, nog voor de uitspraak over de waarde van de aanvraag, te doen inschrijven op de kant van de laatst overgeschreven titel van verkrijging van de in het verzoekschrift bedoelde goederen; de griffier geeft aan de hypotheekbewaarder kennis van een uittreksel uit de beschikking.

Evenzo kan de echtgenoot die verzoekt om het vervreemden of in pand geven van goederen of schuldvorderingen te verbieden, machtiging vragen om verzet te doen in handen van de andere echtgenoot of van een derde; dat verzet, gedaan bij deurwaardersexploot, geldt als verbod om te vervreemden, te verpanden of te verplaatsen tot aan de uitspraak van de beschikking over de waarde van het verzoekschrift.

Voor meer informatie omtrent deze specifieke procedure kan u terecht bij Mter. Johan Verstraeten