JAN DE RIECK

Time-sharing

Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een ...

LEES MEER

Exceptio non adempleti contractus / exceptie van niet-nakoming...

De exceptio non adimpleti contractus / exceptie van niet-nakoming (hierna ENAC) is een uitzondering op het verbod van eigenrichting. Deze exceptie geldt alleen in ...

LEES MEER

Wie moet de Algemene Vergadering in een VZW bijeenroepen?

Artikel 5 van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (hierna: ...

LEES MEER

De inschrijving van hypotheken en het faillissementsrecht

Art. 19, eerste lid Faill.W. vermeldt dat geen hypotheken meer rechtsgeldig kunnen ingeschreven worden na faillissement, d.w.z. vanaf 00 u. van de dag waarop het fai ...

LEES MEER

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) ...

LEES MEER

De S-BVBA: een update, gelet op de recente wetswijzigingen bij Wet...

Met de S-BVBA, ook wel starters-bvba of BVBA Starter genoemd, werd er in het Belgische recht een vennootschapsvorm in het leven geroepen voor jonge ondernemers die e ...

LEES MEER

Koop met commandverklaring

Het beding van commandverklaring is een uitdrukkelijk beding dat in een koopovereenkomst kan worden ingelast, waarbij de koper (ogenschijnlijke koper, gecommandeerde ...

LEES MEER

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een...

De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging “feitelijk” wel bestaat (ze organiseert imme ...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met “reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de ...

LEES MEER

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen indien een VZW haar...

Wat kan een schuldeiser ondernemen die zijn (vaststaande) schuld wil verhalen op een VZW die echter haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Te denken ...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, ...

LEES MEER

Vrijwaring voor verborgen gebreken

De vrijwaringsplicht voor geborgen gebreken houdt in dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak, maar dat die zaak echter is aangetast door een ernstig ...

LEES MEER
1 12 13 14