SIMON CLAES

Parlementaire onschendbaarheid om aan strafvervolging te ontsnappen?

Op 9 januari 2019 berichtte de media dat dhr. Dries Van Langenhove, bij het publiek onder meer gekend als de oprichter van de controversiële jongerenbeweging “Sch ...

LEES MEER

Vlaams Gewest communiceert bijkomende gegevens over luchtkwaliteit...

In januari 2018 bracht de Vlaamse Milieumaatschappij de luchtvervuiling in Vlaanderen in kaart op basis van nieuwe wetenschappelijke technieken. De meetresultaten va ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof leest geen ongrondwettigheden in artikel 194 van...

Artikel 194 van het Gemeentedecreet voorziet de mogelijkheid voor een inwoner om namens de gemeente in rechte op te treden, in het geval de rechtspersonen van de gem ...

LEES MEER

Een Federale regering in lopende zaken: wat houdt dat in?

Op 21 december heeft Koning Filip het ontslag van de federale regering Michel-II aanvaard, waarop ze belast werd met de uitvoering van de lopende zaken. Maar van waa ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van...

Op 29 november 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling die de federale overheidsdienst Delcredere onttrok aan de openbaarheid van bestuur. Mr. Verstr ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt versoepelde voorwaarden Luchthaven Oostende

De uitbater van de luchthaven van Oostende beschikt over een milieuvergunning waarin toelating wordt verleend nachtelijke vluchten ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof vernietigt uitzonderingsbepaling Delcrederedienst

Delcredere betreft een onderneming opgericht door de federale wetgever die garanties en dekking verleent aan uitvoer van Belgische ...

LEES MEER

De draagwijdte van de milieustakingsvordering

In 1993 voorzag de federale wetgever de mogelijkheid om op te komen tegen dreigende schade aan het leefmilieu, door het instellen van een zogenaamde milieustakingsvo ...

LEES MEER

“Stem”plicht in België: Wat omvat uw burgerplicht precies, waar...

Indien u de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt, in een gemeente bent ingeschreven en niet ontzet bent uit uw burgerrechten, is de kans groot dat u reeds een oproeping ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan...

Op 20 maart 2018 besloot de tiende kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Uitbreiding t ...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse D ...

LEES MEER

Het kantoor in het nieuws – Raad van State vernietigt GRUP...

Op 22 december 2017 heeft de 10e kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten het besluit van de Vlaamse Regering van 22 janua ...

LEES MEER
1 2