WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Ontslagmotivering: toepassingsgebied (1)

Vanaf 1 april 2014 treedt de CAO nr. 109 in werking dat het recht geeft aan werknemers om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen. Met dez ...

LEES MEER

Het concurrentiebeding bij handelsvertegenwoordigers

Conform art. 104 Wet op de Arbeidsovereenkomsten wordt het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers als onbestaande beschouwd wanneer de handelsvertegenwoor ...

LEES MEER

De productiviteitspremie

Een werkzoekende die een instapopleiding volgt in een onderneming, krijgt bovenop zijn vervangingsinkomen maandelijks een premie voor de productieve arbeid die hij v ...

LEES MEER

De opname van een exclusiviteitsbeding in de arbeidsovereenkomst

Sommige werkgevers wensen dat hun werknemers uitsluitend voor hen werken en stipuleren daarom in de arbeidsovereenkomst een zgn. exclusiviteitsbeding. Een dergelijk beding komt frequent voor in de ...

LEES MEER

Misbruik van ontslagrecht

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer het ontslagrecht van zijn doeleinden wordt afgewend, namelijk wanneer de werkgever de grenzen van de goede trouw overschrijdt, wanneer de werkgever kwaadwillig ...

LEES MEER

Willekeurig ontslag

Willekeurig ontslag is een rechtsfiguur die enkel van toepassing is op arbeiders met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Deze rechtsfiguur voert een vermoeden in dat het ontslag dat geen verba ...

LEES MEER

Het concurrentiebeding

Door een concurrentiebeding wordt aan een werknemer verboden om gedurende een maximale periode van 12 maanden na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst soortge ...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden: een zware bewijslast voor de werkgever!

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maak ...

LEES MEER

Nieuwe formule Claeys

Sinds vele jaren wordt de formule Claeys gebruikt om de opzeggingstermijn te berekenen die aan bepaalde bedienden wordt toegekend bij ontslag. Deze formule wordt re ...

LEES MEER

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari...

Vanaf 01 januari 2012 wordt een nieuwe regeling van toepassing bij ontslag van arbeiders en bedienden. De bedoeling is om het statuut van arbeiders en bedienden d ...

LEES MEER

Mijn handelsagentuurovereenkomst werd opgezegd! Wat zijn mijn...

De Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst is geen eenvoudige materie. Niettemin hebben wij ingevolge verschillende procedures reeds de nodige expertise kunnen opbouwen. ...

LEES MEER

Mijn handelsagentuurovereenkomst werd opgezegd! Wat zijn mijn...

Heb ik recht op een vergoeding voor al het cliënteel dat ik heb aangebracht? Allereerst is het zeer belangrijk een onderscheid te maken tussen een hande ...

LEES MEER
1 2 3