WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Hoe worden verbrekingsvergoedingen belast?

Wanneer de werkgever opteert voor een verbreking van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot ...

LEES MEER

Gedeeltelijke vrijstelling van belasting van de opzegvergoeding (2)

Onder bepaalde voorwaarden is een deel van uw opzegvergoeding vrijgesteld van belasting. Bent u ten vroegste op 1 januari van dit jaar in kennis gesteld van de opzegging, dan bedraagt het vrijgeste ...

LEES MEER

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht

Een schuldeiser kan, in bepaalde gevallen, beslag leggen op het loon dat door de werkgever wordt betaald. Om de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen, kan ev ...

LEES MEER

Hoe wordt de verbrekingsvergoeding belast? (1)

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. De vraag stelt zich dan ho ...

LEES MEER

Ontslagmotivering: begrip (2)

De werknemer heeft het recht om geïnformeerd te worden door zijn werkgever over de concrete redenen die tot zijn on ...

LEES MEER

Ontslagmotivering: toepassingsgebied (1)

Vanaf 1 april 2014 treedt de CAO nr. 109 in werking dat het recht geeft aan werknemers om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen. Met dez ...

LEES MEER

Het concurrentiebeding bij handelsvertegenwoordigers

Conform art. 104 Wet op de Arbeidsovereenkomsten wordt het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers als onbestaande beschouwd wanneer de handelsvertegenwoor ...

LEES MEER

De productiviteitspremie

Een werkzoekende die een instapopleiding volgt in een onderneming, krijgt bovenop zijn vervangingsinkomen maandelijks een premie voor de productieve arbeid die hij v ...

LEES MEER

De opname van een exclusiviteitsbeding in de arbeidsovereenkomst

Sommige werkgevers wensen dat hun werknemers uitsluitend voor hen werken en stipuleren daarom in de arbeidsovereenkomst een zgn. exclusiviteitsbeding. Een dergelijk beding komt frequent voor in de ...

LEES MEER

Misbruik van ontslagrecht

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer het ontslagrecht van zijn doeleinden wordt afgewend, namelijk wanneer de werkgever de grenzen van de goede trouw overschrijdt, wanneer de werkgever kwaadwillig ...

LEES MEER

Willekeurig ontslag

Willekeurig ontslag is een rechtsfiguur die enkel van toepassing is op arbeiders met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Deze rechtsfiguur voert een vermoeden in dat het ontslag dat geen verba ...

LEES MEER

Het concurrentiebeding

Door een concurrentiebeding wordt aan een werknemer verboden om gedurende een maximale periode van 12 maanden na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst soortge ...

LEES MEER
1 2 3