ELKE GEYSEN

Kan een schenking herroepen worden?

Ingevolge art. 894 BW geldt: “Een schenking onder levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voor ...

LEES MEER

Scheiding van goederen met toevoeging van vennootschap van aanwinsten

Een huwelijkscontract van scheiding van goederen waarop de regels van een gemeenschappelijk vermogen van het gemeenschapsstelsel gelden? Het kan. Door de (toek ...

LEES MEER

Recht van bewoning bij echtscheiding

U heeft samen met uw partner een woning aangekocht van bijvoorbeeld uw (schoon)ouders, waarbij in de aankoopakte werd voorzien dat uw (schoon)ouders een recht van be ...

LEES MEER

Onderhoudsplicht ten aanzien van ouders in het rusthuis

Indien (één van) uw ouders in het rusthuis verblijven en hun pensioenuitkering is onvoldoende om de facturen van het rusthuis te betalen, kan men zich naar het OCM ...

LEES MEER

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor...

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid e ...

LEES MEER

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenle ...

LEES MEER

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en...

Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht. De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel g ...

LEES MEER

Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en...

Artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van ...

LEES MEER

Aansprakelijkheid notaris bij indienen aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden dienen de wettige erfgenamen tijdig een aangifte van nalatenschap in te dienen. Wanneer de aangifte laattijdig wordt ingediend, zal aan de erfgena ...

LEES MEER

Hoger beroep tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Overeenkomstig het (oude) art. 1299 Ger.W. is hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming is uitgesproken slechts moge ...

LEES MEER

Schadevergoeding door de Raad van State (deel 2)

Op 2 oktober 2015 heeft de Raad van State voor het eerst een vergoeding van schade wegens een onwettige administratieve rechtshandeling toegekend. (RvS nr. 232.416) ...

LEES MEER

Aanstelling voogd ad hoc

In de regel wordt het ouderlijk gezag over de kinderen gezamenlijk door de beide ouders uitgeoefend, ongeacht of de ouders van het kind samenleven of niet. Dit betek ...

LEES MEER
1 2 3 5