ELKE GEYSEN

Nieuwe wet persoonlijke verschijning in het kader van de...

Wanneer men een echtscheidingsprocedure startte, diende de verzoekende echtgenoot (en in welbepaalde gevallen tevens de andere echtgenoot) persoonlijk te verschijnen ...

LEES MEER

Wettelijke samenwoning en samenlevingscontract

Wettelijke samenwoning Je bent wettelijk samenwonend wanneer je met je partner op hetzelfde adres gedomicilieerd bent en een verklaring ...

LEES MEER

Dringende en voorlopige maatregelen bij de Vrederechter: wanneer van...

Op grond van artikel 223 Burgerlijk Wetboek kan één van de echtgenoten zich tot de bevoegde Vrederechter wenden voor dringende en voorlopige maatregelen betreffend ...

LEES MEER

Alimentatie voor kinderen : buitengewone kosten – inhoud

Naast het betalen van een maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen komen de gescheiden ouders vaak overeen dat zij daarnaast elk (volgens een bepaalde verdee ...

LEES MEER

Preferentiële toewijzing van de gezinswoning

Preferentiële toewijzing van de gezinswoning Terug Meestal zijn beide echtgenoten eigenaar van de gezinswoning en hebben zij beiden een hypothecaire lening afgesl ...

LEES MEER

Ouderlijk gezag en co-ouderschap

Waar men voorheen sprak over het hoederecht en bezoekrecht over de kinderen, spreekt men vandaag over de uitoefening van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht of h ...

LEES MEER

Minnelijke of gerechtelijke vereffening en verdeling

Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken, zal door de rechtbank (op verzoek van een der partijen) tevens een notaris aangesteld worden met als taak over te gaan t ...

LEES MEER

Woonstvergoeding

Tijdens de echtscheidingsprocedure blijft vaak één van de echtgenoten verder in de gezinswoning wonen, die meestal de gemeenschappelijke eigendom is van beide echt ...

LEES MEER

Alimentatie voor kinderen – wet van 19/03/2010 aangaande...

Bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen bestond er geen algemeen aanvaard systeem, waarbij op een geobjectiveerde wijze de onderhoudsbijdrage word ...

LEES MEER

Alimentatie voor kinderen – kindrekening

Voornamelijk bij gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen bij beide ouders (de zgn. week-weekregeling of bilocatieregeling) maken de ouders gebruik van een kind ...

LEES MEER

(Schijn van) partijdigheid in hoofde van de notaris wordt...

Ingeval van onenigheid bij de verdeling van een onverdeeldheid (nalatenschap, huwgemeenschap, …) zal de rechtbank een notaris aanstellen die als eerste rechter zal ...

LEES MEER

Gemeenschappelijk en eigen vermogen – Intresten op erfenisgelden

U bent gehuwd volgens het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De goederen die u bezat voor het huwelijk of die u tijdens uw huwelijk heeft verkregen doo ...

LEES MEER
1 4 5