RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW /
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

De draagwijdte van de milieustakingsvordering

In 1993 voorzag de federale wetgever de mogelijkheid om op te komen tegen dreigende schade aan het leefmilieu, door het instellen van een zogenaamde milieustakingsvo ...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse D ...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse D ...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die ...

LEES MEER

Kan een vennootschap een vernietigingsprocedure instellen tegen een...

Conform artikel 4.8.11, § 1 VCRO kan een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon worden ingesteld die rechtst ...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 2)

Het regime van de omgevingsvergunning heeft een zeer belangrijke invloed op de mogelijkheid van burgers om zich te verzetten tegen vergunningsbeslissingen. Er zal ...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 1)

De omgevingsvergunning zal een grondige hervorming betekenen van het vergunningskader. Bij het invoeren van de omgevingsvergunning worden immers aanvragen tot ste ...

LEES MEER

Buurt krijgt 2de keer gelijk tegen Dijledal: vergunning...

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste de omstreden vergunning van Dijledal voor 30 appartementen en 3 woningen te vernietigen. Hierdoor zijn constructies die ...

LEES MEER

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat...

Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de ...

LEES MEER

RUP Tiensesteenweg – Leuven: goedgekeurd door de stad Leuven en...

Zoals we reeds eerder aankondigden via onze website, heeft de stad Leuven drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgesteld voor de Tiensesteenweg en omgeving. Inmidd ...

LEES MEER

Ruimtelijk uitvoeringsplan Wilsele gedeeltelijk vernietigd

De Raad van State heeft bij arrest d.d. 16 mei 2014 (arrestnummer 227.428) de vordering tot nietigverklaring van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Leuven vo ...

LEES MEER

Bestuurlijke lus ongrondwettig bevonden door het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest d.d. 8 mei 2014 nr. 74/2014 de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening (hierna “VCRO”) aangaande de z ...

LEES MEER
1 2 3