SCHEIDING, FAMILIE- EN ERFRECHT

Moet ik nog persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding blijven...

Ingevolge art. 301 BW kan de familierechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding toestaan ten laste van de ander ...

LEES MEER

Uitvoerbaarheid bij voorraad in de Familierechtbank

Een beslissing van de familierechter is in beginsel steeds uitvoerbaar bij voorraad, hetgeen betekent dat de beslissing kan uitgevoerd worden (via een gerechtsdeurwa ...

LEES MEER

Het nieuwe erfrecht

Ingevolge de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft van 31/07/2017 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan het er ...

LEES MEER

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een...

Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot – gehuwd onder het wettelijk stelsel – in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijz ...

LEES MEER

Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gezinswoning

Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de ...

LEES MEER

Naam van een kind

Overeenkomstig art. 335 BW krijgt een kind ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door ...

LEES MEER

Scheiding van goederen met toevoeging van vennootschap van aanwinsten

Een huwelijkscontract van scheiding van goederen waarop de regels van een gemeenschappelijk vermogen van het gemeenschapsstelsel gelden? Het kan. Door de (toek ...

LEES MEER

Recht van bewoning bij echtscheiding

U heeft samen met uw partner een woning aangekocht van bijvoorbeeld uw (schoon)ouders, waarbij in de aankoopakte werd voorzien dat uw (schoon)ouders een recht van be ...

LEES MEER

Onderhoudsplicht ten aanzien van ouders in het rusthuis

Indien (één van) uw ouders in het rusthuis verblijven en hun pensioenuitkering is onvoldoende om de facturen van het rusthuis te betalen, kan men zich naar het OCM ...

LEES MEER

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor...

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid e ...

LEES MEER

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenle ...

LEES MEER
1 2 8