PACHT EN ERFDIENSTBAARHEDEN

1 november 2023: een hoogdag voor de pachtwetgeving

Zoals het reeds lang stond aangekondigd, treedt op 1 november 2023 het nieuw Vlaams Pachtdecreet in werking. Net zoals bij het Waals Pachtdecreet zullen de rechts ...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien va ...

LEES MEER

Heb ik als eigenaar eigenlijk iets te zeggen over mijn in pacht...

De toepassing van de Pachtwet op de huur van landbouwpercelen leidt bij de eigenaars ervan vaak tot een knoop in de maag. Overal gaan verhalen rond dat een pachter o ...

LEES MEER

Verplichte oproeping in verzoening

Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat een rechtsvordering inzake pacht enkel kan worden toegelaten nadat de toekomstige verweerder in minnelijk ...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij een tegenvordering?

Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek omvat de verplichting om de toekomstig verwerende partij op te roepen in verzoening alvorens een dagvaarding te lanceren. D ...

LEES MEER

Een pachtovereenkomst zonder pachtprijs?

Een pachtovereenkomst veronderstelt steeds dat de pachter een zekere huurprijs betaalt aan de verpachter in ruil voor het genot dat hij krijgt over de onroerende goe ...

LEES MEER

De duurtijd van de pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst duurt minstens 9 jaar. Het is niet mogelijk om een pachtovereenkomst voor een kortere periode af te sluiten. In dit geval wordt de duurtijd aut ...

LEES MEER

Pachtopzeg kan gegeven worden door één echtgenoot

Elke echtgenoot kan zonder medewerking van de andere echtgenoot een pachtopzegging geven voor een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. H ...

LEES MEER

Verplichte oproeping in verzoening in pachtzaken

In pachtzaken is de voorafgaandelijke oproeping in verzoening verplicht. Dit wordt geregeld in artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek. Geen enkele rechtsvordering inzake pacht wordt toegelate ...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij de Vrederechter

U heeft een dispuut met uw buur, uw huurder of verhuurder, enz. dat u graag opgelost wil zien maar een gerechtelijke procedure instellen, ziet u niet onmiddellijk zi ...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan? (2)

Deel 2 Indien de vordering tot rooiing verjaard is, doordat de verjaringstermijn van 30 jaar werd overschreden, kan je ook beroep doen op het principe va ...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan?

Deel 1 Overeenkomstig art. 35 van het Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bi ...

LEES MEER
1 2